Dự toán chi phí page

du toan chi phi - Dự toán chi phí page

Giá xe (Bao gồm VAT):
Lệ phí trước bạ:
- Mức lệ phí:
- Thành tiền:
Phí kiểm định:
Lệ phí đăng ký:
Phí sử dụng đường bộ (1 năm):
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (1 năm):
Tổng cộng (VNĐ)